home

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์:

พัฒนาโครงข่ายทางสู่ชนบท ลดอุบัติภัย เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

พันธกิจ:

พัฒนาทางหลวงชนบทให้สมบูรณ์ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งสู่ชนบท รวมทั้งการอำนวยความปลอดภัยในการใช้ถนนมีป้ายจราจรแสดงทางแยก ทางเชื่อมทางเลี่ยง และเป็นพี่เลี้ยงการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพัฒนาองค์กรตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย