home

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มี.ค.60

รายละเอียด........

วันที่ : 16 พ.ค. 2560 10:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด6 ประจำปี 2560

รายละเอียด.........

วันที่ : 11 เม.ย. 2560 17:00

logo
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดอายุการใช้งานแล้ว ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิเตอร์

/sites/prachuap.drr.go.th/files/3.pdf

วันที่ : 21 มี.ค. 2560 13:45

logo
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดอายุการใช้งานแล้ว ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

/sites/prachuap.drr.go.th/files/2_2.pdf

วันที่ : 21 มี.ค. 2560 13:30

logo
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดหมดอายุการใช้งานแล้ว

/sites/prachuap.drr.go.th/files/1.pdf

 

วันที่ : 21 มี.ค. 2560 13:30

logo
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ก.พ.60

/sites/prachuap.drr.go.th/files/Scan_20170316_142231.pdf

วันที่ : 16 มี.ค. 2560 14:30

logo
นโยบาลความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท

/sites/prachuap.drr.go.th/files/Scan_20170208_090725.pdf

วันที่ : 08 ก.พ. 2560 09:15

logo
วีดิโอทางเลี่ยงอ.ทับสะแก-อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ

https://www.youtube.com/watch?v=gRbzSqSBwtk&t=2s

วันที่ : 16 ม.ค. 2560 12:00

โครงการประกวดภาพถ่ายของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 01 ก.ค. 2559 14:15

ความรู้ที่เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

 

* การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่มีลักษณะการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

 

หลักกฎหมาย

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103   มีหลักว่า

วันที่ : 10 ก.ย. 2558 10:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ข่าวฝึกอบรม

 

home