home

พื้นที่รับผิดชอบ

เขตพื้นที่ 1 แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ (ส่วนปฏิบัติการ)

พื้นที่ : อ.เมือง, อ.กุยบรี , อ.สามร้อยยอด , อ.ปราณบุรี , อ.หัวหิน        ระยะทางรวมทั้งหมด        427.886         กิโลเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นายพยงค์ อินทรตะโนด   นายช่างโยธาอาวุโส

 

เขตพื้นที่ 2 หมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก

พื้นที่ : อ.ทับสะแก, อ.บางสะพาน, อ.บางสะพานน้อย          ระยะทางรวมทั้งหมด    217.290    กิโลเมตร

ผู้รับผิดชอบ : นายจิรพัตน์  สุพรรณพงค์   นายช่างโยธาชำนาญงาน (ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก)